1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Kabinet ministra

 

Kabinet ministra obavlja poslove i zadatke koji su neposredno vezani za službene potrebe rada ministra, a koji se odnose na:

 

  • pripremanje materijala, prijedloga i mišljenja u svezi s realizacijom programa aktivnosti ministra, obavlja poslove koji se odnose pripremu i praćenje ostvarivanja programa rada ministarstva i izradu izvješća, pribavlja dokumentaciju i materijale od organizacijskih jedinica u sastavu ministarstva, osigurava pravodobnu dostavu materijala za Vladu i Skupštinu, obavlja organizacijske pripreme za sjednice stručnog kolegija, i prati provedbu zaključaka kolegija, obavlja organizacijske pripreme za održavanje sastanaka koje organizira ministar, obavlja prijem materijala sa sjednica Vlade, Skupštine i drugih tijela Županije i prati realizaciju zaključaka Skupštine i Vlade koji se odnose na ministarstvo, obavlja poslove koji se odnose na komunikaciju Ministarstva s medijima i prezentaciju aktivnosti Ministarstva, priprema istupe ministra i rukovodećih državnih službenika Ministarstva u javnosti, obavlja poslove vezano za provedbu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, obavlja poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i savjeta ministru o pitanjima od značenja za njegov rad u Vladi, obavlja i druge stručne i administrativne poslove za službene potrebe ministra.