1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
Povjerenstvo za državnu službu
 


Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08 i 7/09), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke objavljuje


 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta  državnog službenika
u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke

 

1.    STRUČNI SURADNIK- 1 (jedan) izvršitelj


01. Opis poslova:

-    rješava jednostavnije upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku;
-    vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama;
-    provodi administrativno izvršenje rješenja i zaključaka sukladno zakonu;
-    obavlja i druge poslove iz nadležnosti ovog radnog mjesta koje odredi načelnik odsjeka za opće i računovodstvene poslove.

UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke i to:
- VSS/VII stupanj stručne spreme - završen pravni fakultet,
- položeni ispit za državne službenike,
- jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme i
-  poznavanje rada na računalu.


POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

1.    Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2.    Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
3.    Dokaz o poznavanju rada na računalu i
4.    Uredno popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).


NAPOMENA:

Kandidati koji su položili stručni upravni ispit, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08 i 7/09).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08 i 7/09), izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke“
NE  OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com).
Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.
 


Predsjednik
        Marica Bošnjak dipl. iur.