1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Stručni upravni ispit

Preuzimanje:
Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika
Program stručnog ispita za namještenike
Zahtjev za polaganje stručnog ispita za namještenike

Sukladno odredbi članka 31. stavak 1. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, obvezu polaganja stručnog ispita imaju namještenici više i srednje školske spreme koji se nalaze na radnim mjestima na kojima se obavljaju dopunski poslovi osnovne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe Županije, grada i općine, a koji su bliže utvrđeni u propisu Vlade Županije Zapadnohercegovačke donesenog na temelju odredbe članka 6. stavak 3. i 5. Zakona o namještenicima.

Stručni ispit polažu i namještenici iz stručnih i drugih službi tijela vlasti koji su navedeni u članku 73. Zakona o namještenicima, kao i namještenici u poduzećima (društvima) i drugim pravnim osobama kojima je županijskim zakonom, odnosno odlukom općinskog vijeća povjereno obavljanje javnih ovlasti.

Stručni ispit polažu i vježbenici više i srednje školske spreme koji se nalaze na provođenju vježbeničkog staža u tijelima državne službe i stručnim i drugim službama i pravnim osobama sa javnim ovlastima.

Stručni ispit mogu polagati i osobe koje se nalaze na radu u drugim pravnim osobama na području Županije, na osobni zahtjev.

Stručni ispit mogu polagati osobe koje po završenoj višoj školskoj spremi provedu na radu u tijelima, službama i drugim pravnim osobama najmanje devet mjeseci, a po završenoj srednjoj stručnoj spremi najmanje šest mjeseci.

Sukladno odredbi članka 37. stavak 3. Zakona o namještenicima, vježbenici stručni ispit polažu u sljedećim rokovima i to: 1) vježbenici sa višom školskom spremom stručni ispit polažu po isteku vježbeničkog staža od devet mjeseci, a 2) vježbenici srednje školske spreme stručni ispit polažu po isteku vježbeničkog staža od šest mjeseci.

Sukladno odredbi članka 32. stavak 1. Zakona o namještenicima, namještenici koji se nalaze na radu u tijelu državne službe, a nemaju položen stručni ispit, dužni su taj ispit položiti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Stručni ispit obuhvaća sljedeće predmete:

  • Osnove ustavnog sustava,
  • Organizacija tijela uprave u Županiji i Federaciji,
  • Upravni postupak,
  • Radni odnosi u tijelima državne službe,
  • Uredsko i arhivsko poslovanje u tijelima državne službe.

Sadržaj materije za svaki od gore navedenih predmeta, utvrđuje se u Programu stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Polaganje stručnog ispita obavlja se na pismeni zahtjev kandidata.
Kandidati iz članka 8. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u tijelima državne službe u Županiji zapadnohercegovačkoj, zahtjev za polaganje stručnog ispita podnose Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke.
Uz zahtjev se prilaže:

  • uvjerenje o završenoj školskoj spremi (ovjereni preslik),
  • uvjerenje ili potvrda o vježbeničkom stažu, odnosno o radnom stažu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke donosi rješenje kojim odobrava polaganje stručnog ispita za kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete, odnosno rješenje kojim se odbija zahtjev za polaganje stručnog ispita za kandidate koji ne ispunjavaju propisane uvjete.
Stručni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.

Visina naknade za troškove polaganja stručnog ispita pred Županijskim Povjerenstvom iznosi 410,00 KM za cijeli ispit.
Uplate se mogu izvršiti na depozitni račun 3380002200004013, otvoren kod UniCredit banke, s obveznim unošenjem oznake vrste prihoda (šifra prihoda) 722631, šifra općine 054, broj proračunske organizacije 1401001, a kao svrhu doznake unijeti tekst „POLAGANJE STRUČNOG ISPITA“.

Uplata se vrši nakon što kandidat primi obavijest o terminu polaganja ispita, a dokaz o uplati se predaje tajniku Povjerenstva neposredno prije pristupanja pismenom dijelu ispita.