1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Registracija udruge

?‚?‚ 

VODIČ ZA REGISTARACIJU UDRUGA

?‚?‚ 

Preuzmi:


  1. OBRASCI ZA UPIS?‚?‚  3, 4 i 5
  2. OBRASCI ZA UPIS PROMJENA I BRISANJE 5, 6 i 7
  3. Zahtjev za izdavanje Izvatka iz Registra udruga

Registar udruga

Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke, je nadležno za: vr??enje upisa, izmjena i dopuna u Registru udruga, te izdavanje Izvatka iz Registra udruga.

Upis u Registar udruga se obavlja sukladno?‚?‚ Zakonu o udrugama i fondacijama (''Službene novine F BiH'', broj 45/02), te sukladno Pravilniku o načinu vođenja registra udruga i fondacija i stranih i međunarodnih nevladinih organizacija (''Službene novine F BiH", broj: 61/02).

Udruge

Zakonom o udrugama i fondacijama (''Službene novine F BiH'', broj: 45/02) (u daljnjem tekstu: Zakon), uređuje se osnivanje, registracija, unutarnja organizacija i prestanak rada udruga, koje vr??e upis odnosno upis promjena u Registar udruga, kao i druga pitanja od značaja za slobodno i dragovoljno udruživanje građana i pravnih osoba.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), je nadležno za upis i upis promjena u Registar udruga, koje su subjekti dužni blagovremeno prijaviti Ministarstvu na odgovarajućim obrascima i priložiti potrebnu dokumentaciju.

Registrirana udruga djeluje na području Županije Zapadnohercegovačke.

Obrasci za:?‚?‚ ?‚?‚ upis u Registar, upis promjena i brisanje iz Registra;

Za upis u Registar udruga -?‚?‚ Obrasci : 3, 4 i 5 mogu se preuzeti osobno u Ministarstvu ili sa službene stranice Ministarstva.

Za upis promjena i brisanje iz Registra udruga -?‚?‚ Obrasci : 5, 6 i 7 mogu se preuzeti osobno u Ministarstvu ili sa službene stranice Ministarstva.

Kako osnovati udrugu?

Udruga se osniva utemeljiteljskim aktom, kojim se tri ili vi??e fizičkih ili pravnih osoba, dobrovoljno udružuju radi ostvarivanja nekog zajedničkog ili javnog interesa, a pri tome nemaju namjeru stjecanja dobiti.

Fizičke osobe koje osnivaju udrugu mogu biti državljani Bosne i Hercegovine ili stranci koji su stalno nastanjeni ili borave duže od jedne godine na području Federacije sami ili zajedno sa građanima Federacije.

Da bi pravne osobe mogle osnovati udrugu, moraju biti registrirane u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi i djelatnost udruge ne mogu biti u suprotnosti sa ustavnim poretkom Bosne i Hercegovine, niti se udruge mogu uključivati u predizborne kampanje političkih stranaka i kandidata.

U naziv udruge ne mogu se unositi nazivi Bosna i Hercegovina, Federacija, naziv županije, grada i općine bez odobrenja nadležnog tijela Države, Federacije, županije, grada ili općine čiji se naziv unosi.

Da bi se udruga mogla upisati u Registar udruga koje vodi Ministarstvo, utemeljiteljska skup??tina udruge je obvezna da donese:

- utemeljiteljski akt, odnosno odluku o utemeljenju udruge;

- statut udruge;

- odluku o imenovanju osobe/a ovla??tene za zastupanje i predstavljanje udruge;

- odluku o imenovanju članova tijela upravljanja, ako Udruga Statutom predviđa postojanje tijela upravljanja.

Odluka o osnivanju udruge - utemeljiteljski akt sadrži:

a) imena, prezimena i adrese, odnosno naziv i sjedi??te utemeljitelja;

b) naziv i sjedi??te i adresu udruge;

c) osnovne ciljeve utemeljivanja udruge;

d) ime i prezime ovla??tene osobe koja će obaviti poslove upisa u Registar udruga;

e) potpise utemeljitelja i jedinstveni matični broj građana, ukoliko su utemeljitelji državljani Bosne i Hercegovine;

Odluku o utemeljenju udruge, odnosno utemeljiteljski akt pored utemeljitelja potpisuje i predsjednik utemeljiteljske skup??tine udruge i ista sadrži datum i broj protokola, npr: 01/11.

Statut udruge sadrži:

a) naziv i sjedi??te udruge;

b) ciljeve i djelatnost udruge;

c) zastupanje i predstavljanje udruge;

d) tijela udruge, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasovanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, funkciju osobe ovla??tene da saziva skup??tinu;

e) oblik i sadržaj pečata udruge;

f) oblik i sadržaj znaka ako udruga odluči da ima znak;

g) stjecanje i raspolaganje imovinom;

h) način dono??enja financijskog izvje??ća i izvje??ća o radu;

i) postupak za dono??enje statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih općih akata udruge;

j) uvjete i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornost članova udruge;

k) uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada udruge;

l) pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada udruge.

Statut potpisuje predsjednik utemeljiteljske skup??tine udruge i isti sadrži datum i broj protokola, npr: 02/11.

Skup??tina udruge

Skup??tina udruge je najvi??e tijelo udruge i udruga mora imati skup??tinu.

Skup??tina udruge :

a) donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte određene statutom;

b) daje suglasnost na pravne radnje poduzete u postupku utemeljivanja udruge;

c) bira i opoziva članove upravnog odbora, ili ukoliko statutom upravni odbor nije predviđen kao posebno tijelo, imenuje i opoziva osobu ovla??tenu za zastupanje i predstavljanje udruge;

d) usvaja izvje??ća koja je pripremio upravni odbor ili osoba ovla??tena za zastupanje i predstavljanje;

e) odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruge;

f) odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih tijela udruga.

Upravni odbor udruge

Upravni odbor Udruge :

a) priprema sjednice skup??tine udruge;

b) priprema i predlaže nacrt izmjena statuta i drugih akata koje donosi skup??tina;

c) provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela skup??tina;

d) upravlja imovinom udruge;

e) podnosi godi??nja ili periodična izvje??ća o svom radu skup??tini na usvajanje;

f) obavlja i druge poslove utvrđene statutom.

Ako udruga nema upravni odbor, navedene poslove obavlja osoba/e ovla??tena/e za zastupanje udruge ili Skup??tina Udruge ovisno kako je predviđeno Statutom Udruge.

JAVNOST REGISTRA

Udruga stječe svojstvo pravne osobe danom upisa u Registar udruga pri Ministarstvu. Registar je otvoren za javnost i svaka zainteresirana osoba može zatražiti presliku upisa u registar ili bilo kojeg dokumenta iz popisa registrirane udruge, u skladu s odredbama Zakona o udrugama i fondacijama (''Službene novine F BiH'', broj 45/02) , Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/01) i Naputka za provedbu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj: 57/01).

Sva rje??enja koja donosi Ministarstvo o upisu u Registar udruga, upisu promjena u Registar udruga, upisu brisanja iz Registra udruga, objavljuju se u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke", o tro??ku subjekta upisa, osim onih koji su Zakonom o županijskim upravnim pristojbama ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/14) oslobođeni od plaćanja pristojbe.

Potrebna dokumentacija

Za upis Udruge, Kluba, Dru??tva odnosno Saveza potrebno je Ministarstvu dostaviti:

- Obrazac broj 3 zahtjev za upis u Registar udruga;

- Obrazac broj 4 podaci o osnivaču;

- Prilog:?‚?‚  ovjerene preslike osobnih iskaznica utemeljitelja (ako je utemeljitelj udruge fizička osoba iz Bosne i Hercegovine); ovjerena preslika putovnice i dozvole za boravak u Bosni i Hercegovini ( ako je utemeljitelj udruge strana fizička osoba); te Rje??enje o stjecanju svojstva pravne osobe ili Izvadak iz Registra (ako je utemeljitelj udruge pravna osoba);

-?‚?‚  Obrazac broj 5 - popis članova Upravnog tijela udruge - ako udruga ima tijela upravljanja, a ako nema onda unijeti popis članova Skup??tine i podatke o osobi koja zastupa i predstavlja udrugu.

Zahtjev se predaje u originalu, a prilozi uz zahtjev u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od tri mjeseca.

Uz zahtjev za upis u Registar udruga uz sve gore navedeno?‚?‚ ?‚?‚ prilaže se:

a) utemeljiteljski akt udruge, u skladu s odredbama članka 13. Zakona i potpisom predsjednika utemeljiteljske skup??tine udruge;

b) statut udruge, u skladu s odredbama članka 14. Zakona;

c) odluka utemeljiteljske skup??tine udruge o imenovanju osobe/a ovla??tene za zastupanje i predstavljanje udruge;

d) odluke o imenovanje članova tijela upravljanja, ako Udruga Statutom predviđa postojanje tijela upravljanja;

e) potpisana i ovjerena odluka o pristupanju u udrugu u slučaju kad je pravna osoba jedan od utemeljitelja udruge.

Za upis promjena u Registar udruga?‚?‚  predviđeni su?‚?‚ ?‚?‚ Obrasci broj: 5, 6 i 7

Udruge su dužne Ministarstvu prijaviti promjenu statuta, naziva, sjedi??ta, djelatnosti, osobe ovla??tene za zastupanje i predstavljanje, članova tijela upravljanja, pripajanje, razdvajanje ili transformaciju i prestanak rada udruge u roku od 30 dana od dana izvr??ene promjene.

Ovisno od promjena koje Udruga vr??i, uz iste je potrebno dostaviti odgovarajuće Odluke i potrebne Obrasce.

Pristojbe za upis u Registar udruga

Zahtjev za upis u Registar udruga, upis promjena i brisanje iz Registra podliježu plaćanju upravne pristojbe sukladno tarifnom broju 47. stavak (1), (2) i (7) Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/14 i 25/19) kao i upravne pristojbe za objavu oglasa u ??€žNarodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke??€œ sukladno Tarifnom broju 47. stavak (6) Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/14 i 25/19).

Upravna pristojba?‚?‚ iznosi:

a)?‚?‚  upis u Registar udruga - 300,00 KM;

b) upis promjena u Registar udruga -?‚?‚ 100,00 KM;

c) za brisanje udruge iz Registra udruga, plaća se pristojba u iznosu od 10,00 KM;

d) pristojba za objavu oglasa u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke" iznosi 10,00 KM;

e) za izdavanje preslike originalnog rje??enja iz Registra udruga, plaća se pristojba u iznosu od 15,00 KM;

f) za izdavanje preslike ovjerenog i uvezanog Statuta, plaća se pristojba u iznosu od 30,00 KM;

g) pristojba za izvod iz Registra plaća se u iznosu od 7,00 KM.

Od obveze plaćanja upravne pristojbe?‚?‚ oslobođene su fizičke i pravne osobe sukladno članku 9. Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/14 i 25/19)

Uz svaki zahtjev za upis udruge, upis promjena i brisanje iz Registra udruga, za izdavanje izvoda iz registra ili drugo, sukladno Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/14 i 25/19) plaća se upravna pristojba u iznosu od 3,00 KM.

Ova pristojba plaća se u županijskim upravnim biljezima ili na dolje navedeni depozitni račun javnih prihoda Županije Zapadnohercegovačke.?‚?‚ 

Napomena: Skrećemo Vam pozornost da je člankom 5. Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/14 i 25/19) određeno da pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rje??enja ili druge isprave, odnosno u trenutku podno??enja podneska, pa sukladno tome dokaz o uplati cijele pristojbe dužni ste dostaviti odmah po podno??enju zahtjeva.

Način popunjavanja uplatnica za upravnu pristojbu:

a) za upis u Registar udruga:

I.

- Svrha doznake: Pristojbe i tro??kovi upisa udruge građana u Registar

- Primatelj: Depozitni račun javnih prihoda ŽZH

- Vrsta prihoda: 722121

- Iznos: 300,00 KM

- Broj računa: 3380002200004013

- Proračunska organizacija: 1401001

- ??‚ ifra općine: 054

II.

- Svrha doznake: Objava oglasa u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke"

- Primatelj: Depozitni račun javnih prihoda ŽZH

- Vrsta prihoda: 722631

- Iznos: 10,00 KM

- Broj računa: 3380002200004013

- Proračunska organizacija: 1001001

- ??‚ ifra općine: 054

b) za upis promjena u Registar udruga:

I.

- Svrha doznake: Pristojbe i tro??kovi upisa promjena u Registar udruga

- Primatelj: Depozitni račun javnih prihoda ŽZH

- Vrsta prihoda: 722121

- Iznos:?‚?‚ 100,00 KM

- Broj računa: 3380002200004013

- Proračunska organizacija: 1401001

- ??‚ ifra općine: 054

II.

- Svrha doznake: Objava oglasa u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke"

- Primatelj: Depozitni račun javnih prihoda ŽZH

- Vrsta prihoda: 722631

- Iznos: 10,00 KM

- Broj računa: 3380002200004013

- Proračunska organizacija: 1001001

- ??‚ ifra općine: 054

c) za brisanje iz Registra udruga:

I.

- Svrha doznake: Pristojbe i tro??kovi brisanja udruge iz Registra

- Primatelj: Depozitni račun javnih prihoda ŽZH

- Vrsta prihoda: 722121

- Iznos: 10,00 KM

- Broj računa: 3380002200004013

- Proračunska organizacija: 1401001

- ??‚ ifra općine: 054

II.

- Svrha doznake: Objava oglasa u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke"

- Primatelj: Depozitni račun javnih prihoda ŽZH

- Vrsta prihoda: 722631

- Iznos: 10,00 KM

- Broj računa: 3380002200004013

- Proračunska organizacija: 1001001

- ??‚ ifra općine: 054

Kontakt

Dodatne informacije u svezi registracije udruga mogu se dobiti u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke ? Registar udruga, putem kontakata:

- tel.:+387 39 703-234.

Dostavljanje zahtjeva Ministarstvu

Podnositelj zahtjeva može zahtjev Ministarstvu dostaviti osobno ili putem po??te na adresu:

Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke

za Registar udruga

Stjepana Radića 37b

88220 ??‚ iroki Brijeg