1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Etički kodeks

Na temelju članka 17. stavak (5),a u svezi sa člankom 84.  Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08 i 7/09), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, donosi 

ETIČKI  KODEKS 

ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ 

 

I - UVODNE NAPOMENE 

(1) Ovim Kodeksom uređuju se načela ponašanja državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj u obavljanju zadataka predviđenih opisom radnoga mjesta u odnosu na nadređene i podređene državne službenike, suradnike, građane kao stranke korisnike usluga tijela državne službe i druge subjekte. 

(2) Cilj Etičkoga kodeksa za državne službenike u Županiji Zapadnohercegovačkoj (u daljnjem tekstu: Kodeks) je da državni službenik, kao personifikacija tijela državne službe, svojim ponašanjem štiti javni i privatni interes utemeljen na ustavu i zakonu i tako doprinosi jačanju uloge i ugleda državne službe. 

(3) Kodeks sadrži načela etičkoga ponašanja, postupak upoznavanja, prihvaćanja i nadzor nad provedbom Kodeksa. 

 

II - NAČELA ETIČKOG KODEKSA 

(4) U ostvarivanju načela Kodeksa, državni službenik obvezan je poduzimati, sukladno ovom Kodeksu, određene radnje i mjere, odnosno da se suzdržava onih radnji koje su kao takve zabranjene. 

(5) U izvršavanju zadataka predviđenih opisom radnog mjesta, pored obveza koje proizlaze iz Ustava, zakona i drugih propisa, državni službenik osigurava

a) poštivanje Ustava Županije Zapadnohercegovačke, Ustava Bosne i Hercegovine, Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, zakona i drugih propisa u Županiji Zapadnohercegovačkoj, državi Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine; 

b) poštivanje i privrženost pravnom poretku Županije Zapadnohercegovačke, države Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine; 

c) poštivanje vrijednosti međunarodnog prava;

d)   sprječavanje zlouporabe pozicije u tijelu državne službe u korist osobnog interesa;

e)  savjesno, stručno, samostalno i odgovorno obavljanje zadataka, uz puno zalaganje za afirmaciju državne službe i čuvanje njezinoga ugleda, o čemu se mora voditi računa i izvan radnoga vremena; 

f) pronalaženje, u svakom konkretnom slučaju, na Ustavu i zakonu utemeljenog rješenja i sprječavanje nepravilnosti u radu tijela državne službe; 

g) strpljivo, pristojno i ljubazno ponašanje prema uposlenim u tijelu državne službe, prema građanima kao strankama, u ostvarivanju njihovih Ustavom i zakonom utvrđenih prava, poštivanje njihovog dostojanstva, prava i sloboda, ravnopravnosti i jednakosti; 

h) ažurnost i točnost u radu;

i)  poštivanje radne discipline; 

j) razvijanje osobnog entuzijazma za rad u konkretnom tijelu državne službe i kult rada uopće; 

k) što bolje uvjete za rad drugih uposlenih u tijelu državne službe (npr. da se suzdrži od glasnoga smijanja, galame, dovikivanja, bacanja stvari, igre i šale koje su nedolične za državnu službu); 

l) prikladnu odjevenost; 

m) svođenje privatnih posjeta u tijelu državne službe na najmanju mjeru; 

n) da se imovina i radno vrijeme ne koriste u privatne svrhe; 

o) njegovanje lijepe riječi (usmene i pisane) na jezicima koji su u službenoj uporabi u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Federaciji Bosne i Hercegovine; 

p) stalno opće i stručno obrazovanje, usavršavanje i kulturno ponašanje; 

r) da svoje znanje prenosi nesebično na druge uposlene u tijelu državne službe i da im daje točne informacije; 

s) da nagrađivanje bude samo rezultat rada; 

š) izbjegavanje sklonosti ka favoriziranju određenog državnog službenika; 

t) razvijanje kolegijalnih i korektnih odnosa prema drugim državnim službenicima. 

(6) Državnom službeniku nije dozvoljeno: 

a) obavljanje ili neobavljanje nekog posla u državnoj službi u kojem postoji njegov osobni interes; 

b) koristiti imovinu tijela državne službe u privatne svrhe. To se prvenstveno odnosi na uredski materijal, telefon i druga sredstva rada; 

c) povlašćivanje i prekoračivanje određenih prava zbog političke, nacionalne, rasne, vjerske, spolne ili druge pripadnosti;

d)  iskazivanje sklonosti prema nekoj fizičkoj ili pravnoj osobi u postupku rješavanja predmeta; 

e) postojanje materijalnog interesa u rješavanju predmeta iz nadležnosti državnog tijela; davanje informacija ako to nije sukladno zakonu, drugom propisu, pravilima i zahtjevima tijela državne službe; 

f) zlouporabiti poziciju u tijelu državne službe u korist osobnog interesa; 

g) nanošenje materijalne štete tijelu državne službe, namjerno ili iz krajnje nepažnje ili poticanje drugih da to čine; 

h)da u službenim prostorijama koriste, posjeduju, prodaju, prenose ili kupuju alkohol i druga zabranjena sredstva; 

i) primanje poklona od trećih osoba. 

(7) Pod poklonima iz alineje 9. točke 6. ovoga Kodeksa podrazumijeva se svaki poklon koji ima novčanu vrijednost, a uključuje novčana sredstva i usluge. 

(8) Tijela državne službe mogu sukladno zakonu i ovom Kodeksu zbog svojih specifičnosti utvrditi i druga pravila ponašanja državnih službenika. 

 III - OBVEZA UPOZNAVANJA SADRŽAJA KODEKSA 

(9) Svi uposleni u tijelu državne službe, kao i državni službenik koji se prvi put upošljava u tijelo državne službe, obvezni su potpisati akt da su upoznati sa sadržajem Kodeksa. 

(10) Akt o upoznavanju sadržaja Kodeksa je sastavni dio personalnoga dosjea državnog službenika. 

 IV - NADZOR NAD PROVEDBOM KODEKSA 

 (11) Nadzor nad provedbom ovoga Kodeksa obavlja rukovoditelj tijela državne službe. 

(12) U slučaju nepoštivanja načela i pravila Kodeksa, rukovoditelj tijela državne službe poduzet će odgovarajuće mjere sukladno Zakonu o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, odnosno drugim propisima. 

 V - STUPANJE NA SNAGU KODEKSA 

 (13) Ovaj Kodeks stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke".

 Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

- VLADA –

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Broj: o1-05-6/09

Široki Brijeg, 23.07.2009.

Predsjednik Povjerenstva

Ante  Vištica