1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Javni natječaj za imenovanje zamjenika Županijskog pravobranitelja

altBosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

 

Broj: 03-01-08-160-11/20

Široki Brijeg, 27. svibnja 2020. godine

Na temelju članka 24. stavak (2) Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 13/07, 17/11, 21/17 i 20/19), Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA ŽUPANIJSKOG PRAVOBRANITELJA

NAZIV POZICIJE

Zamjenik Županijskog pravobranitelja – 1 (jedan) izvršitelj

 

OVLAŠTENJA I NADLEŽNOSTI

Ovlaštenja i nadležnosti zamjenika županijskog pravobranitelja utvrđena su Zakonom o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 13/07, 17/11, 21/17 i 20/19).

 

OPĆI UVJETI

Kandidat za zamjenika Županijskog pravobranitelja mora ispunjavati slijedeće opće uvjete:

-        da je državljanin BiH,

-        da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se kandidira,

-        da ne smije pripadati ni jednoj političkoj stranci, niti sudjelovati u njezinim aktivnostima

-        da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava BiH.

 

POSEBNI UVJETI

Pored ispunjavanja općih uvjeta kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete ito:

-        diplomirani pravnik ili ima završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS bodova pravne struke,

-        ima položen pravosudni ispit,

-        ima najmanje 5 godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita na pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, javnim

         poduzećima, gospodarskim društvima i drugim pravnim osobama,

-        ima iskazane stručne i radne sposobnosti neophodne za obavljanje službe zamjenikažupanijskog pravobranitelja.

Zamjenika Županijskog pravobranitelja imenuje Skupština Županije Zapadnohercegovačke većinom glasova, na  prijedlog Vlade Županije Zapadnohercegovačke bez ograničenja trajanja mandata.

 

POTREBNI DOKUMENTI

Uz prijavu za imenovanje kandidat je obvezan priložiti:

-        kratak životopis, s podacima o dosadašnjem radu i kontakt telefonom,

-        izvod iz matične knjige rođenih,

-        uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

-        sveučilišnu diplomu,

-        uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,

-        uvjerenje/potvrda o traženom radnom iskustvu,

-        ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava BiH.

Kandidat koji bude imenovan za zamjenika pravobranitelja obvezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od 6 mjeseci) kao i ovjerenu Izjavu o ne pripadnosti ni jednoj političkoj stranci, niti sudjelovanju u njezinim aktivnostima, u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost.

 

Traženi dokumenti trebaju biti originali ili ovjerene preslike.

Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti najkasnije u roku 15 dana od dana objave javnog natječaja (računajući od posljednje objave).

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu:

Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Stjepana Radića 37b.

88220 Široki Brijeg

s naznakom

"Javni natječaj za imenovanje zamjenika pravobranitelja Županije Zapadnohercegovačke"

 

NE OTVARAJ - OTVARA POVJERENSTVO

Javni natječaj objavit će se u "Dnevnom listu" i na službenoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke.

Prijava kandidata koja ne sadrže podatke i dokaze iz stavka (3) članka 25. Zakonao pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj, neće se uzeti u razmatranje.

 

MINISTAR

Kristijan  Zovko