1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje Županijskog pravobranitelja Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE


Na temelju članka 24. stavak (2) Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 13/07, 17/11 i 21/17), Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE ŽUPANIJSKOG PRAVOBRANITELJA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE 


NAZIV POZICIJE
Županijski pravobranitelj – 1 (jedan) izvršitelj

OVLAŠTENJA I NADLEŽNOSTI 
Ovlaštenja i nadležnosti županijskog pravobranitelja utvrđena su Zakonom o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 13/07, 17/11 i 21/17). 

OPĆI UVJETI
Kandidat za Županijskog pravobranitelja mora ispunjavati slijedeće opće uvjete:

 • da je državljanin BiH,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se kandidira,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u razdoblju od 3 godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak, odnosno da nije osuđivan za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti pravobranitelja,
 • da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava BiH. 

POSEBNI UVJETI
Pored ispunjavanja općih uvjeta kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete, i to:

 • da je diplomirani pravnik ili ima završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS bodova pravne struke,
 • da ima položen pravosudni ispit,
 • da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na imovinsko-pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, odvjetničkim poslovima, gospodarskim društvima i drugim pravnim osobama,
 • da ima iskazane stručne i radne sposobnosti neophodne za obavljanje službe županijskog pravobranitelja.

MANDAT
Županijski pravobranitelj imenuje se na razdoblje od 6 (šest) godina i može biti ponovo imenovan bez ograničenja broja mandata.

POTREBNI DOKUMENTI
Uz prijavu za oglašenu poziciju kandidat je obvezan priložiti kratak životopis, podatke o dosadašnjem radu, kontakt telefon, naznačiti naziv pozicije za koju se prijavljuje, te sljedeće dokumente:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • diploma,
 • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
 • uvjerenje-potvrda o traženom radnom iskustvu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 • ovjerena izjava da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti BiH, u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava BiH. 

Kandidat koji bude imenovan na oglašenu poziciju obvezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od 6 mjeseci), u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost. 

Traženi dokumenti trebaju biti originali ili ovjerene preslike.

Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti najkasnije u roku 15 dana od dana objave javnog natječaja (računajući od posljednje objave).
Prijave se podnose neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu:

Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke
Ul. Stjepana Radića 37b.
88220 Široki Brijeg
s naznakom
"Javni natječaj za imenovanje županijskog pravobranitelja Županije Zapadnohercegovačke"
NE OTVARATI

Javni natječaj objavit će se u "Večernjem listu" i na službenoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke.

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave, neće se uzeti u razmatranje.