1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Tjedan sudske nagodbe

alt

Na inicijativu Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH u svim prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima u BiH organizira se provođenje aktivnosti „Tjedan sudske nagodbe“.

Razdoblje implementacije aktivnosti je od 16. do 27. travnja 2018. godine.

Svrha „Tjedna sudske nagodbe“ je rješavanje što većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke, a s posebnim naglaskom na zadovoljstvo stranaka ishodom spora i uslugom suda.

U svezi s navedenim pozivaju sve zainteresirane stranke, a čiji predmeti se vode pred prvostupanjskim, odnosno drugostupanjskim sudovima: Općinski sud u Širokom Brijegu, Općinski sud u Ljubuškom i Županijski sud Široki Brijeg, da u razdoblju implementacije aktivnosti, od 16. do 27. travnja 2018., pristupe sudu, te svoj predmet riješe sudskom nagodbom.

U obavijesti za stranke VSTV BiH stoji:

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informirate suca koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

-        Samostalno ili preko zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe,

-        Samostalno ili preko zastupnika kontaktirate suca, kako bi ste zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe,

-        Zajedno sa protivnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate ,u toku navedenog perioda pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

Prednosti sudske nagodbe

Suska nagodba predstavlja:

-        Kraći i efikasniji postupak,

Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostupanjskim sudom, a nagodba se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez drugostupanjskog žalbenog postupka u predmetu.

-        Jeftiniji postupak

Sudska nagodba je privilegirana s aspekta plaćanja sudske pristojbe, sukladno odredbama Zakona o sudskim pristojbama. Zaključivanje nagodbe među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u svezi sa sudskim postupkom .

-        Jednostavniji postupak

U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja / odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostupanjskog postupka, te dodatnih troškova koji nastaju pri tome.

-        Sigurnost i povjerenje

Sudska nagodba je izvršna isprava – stranke su u obvezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravomoćnoj izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (ovrha). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je očuvanje poslovne suradnje ili privatnih odnosa među strankama u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.“